Важливі застереження щодо Договору про надання фінансових послуг, який:

а) передбачає право клієнта (споживача) на відмову від договору та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову віддоговору.
Зокрема:

  • Для договорів про надання фінансового кредиту: Клієнт має право відмовитись від договору профінансовий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Проспоживче кредитування". Детальна інформація про порядок відмови від договору споживчого кредиту надається споживачу перед укладанням договору під підпис, а також включається до тексту самого договору.
  • Для інших договорів про надання фінансових послуг: право Клієнта відмовитись від договору про надання фінансових послуг передбачене умовами договору, зазвичай, відмова від послуги може бути до початкунадання будь-якої послуги за таким договором, який пов’язаний із виконанням зобов’язань за договором пронадання фінансових послуг, від якого Клієнт має намір відмовитись. Клієнт може реалізувати своє право на відмову від договору про надання фінансових послуг шляхом подання до Компанії заяви про відмову від договору про надання фінансової послуги (за умови, що така заява буде надана до Компанії до моментузакінчення строку реалізації права на відмову), якщо інший спосіб не буде передбачено умовами договору, відякого Клієнт має намір відмовитись.

б) мінімальний строк дії договору застосовується у випадках, прямо визначених в договорах.
Клієнт має право розірвати договір про надання фінансової послуги без настання негативних наслідків дляКлієнта з урахуванням застережень, вказаних в п. «в» цього пункту 4 даної Інформації.

в) передбачає права клієнта розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.
Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. Наявність у Клієнта праварозірвати чи припинити договір про надання фінансових послуг, права дострокового виконання договору про надання фінансових послуг, а також наслідки таких дій визначається умовами договору, якщо такий договір буде укладено між Компанією та Клієнтом. Інформація щодо цього додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту укладання відповідного договору шляхом надання Клієнту доступу до тексту відповідного договору, і відповідних інформаційних повідомлень.

г) передбачає порядок щодо внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг.
Порядок щодо внесення змін до договору визначається його умовами. З текстом договору Клієнт можеознайомитись заздалегідь до його укладання. Якщо договір укладається на публічних умовах, оголошених Компанією – такий договір та публічні умови розміщено на Сайті Компанії. Порядок внесення змін може визначатись у таких публічних умовах. У випадку, якщо умови договору про надання фінансових послуг не визначають порядку щодо внесення змін та доповнень до нього, такі зміни та доповнення, якщо інше не заборонено нормативно- правовими актами України, можуть вноситись шляхом укладання між Компанією та Клієнтом у письмовій формі двостороннього правочину (договору, угоди тощо) щодо цього.

ґ) передбачає неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.
Ця умова означає, що збільшення розміру фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансової послуги неможливе в односторонньому порядку та здійснюється виключно за умови письмової згоди Клієнта.
Договором про надання кредиту суб’єкту господарювання можуть бути визначені умови, за настанняяких фіксована процентна ставка змінюється із зазначенням розміру зміни та конкретної обставини, за настанняякої така зміна наступає. Процентна ставка за договором про надання фінансового кредиту не змінюється.

Типовi договори